• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2024 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

Potrebujete vybaviť

vybavit

Tu je pár praktických informácií o základných cirkevných obradoch a tiež zopár rád, ako vybaviť niektoré veci na farskom úrade. Tieto pravidlá sú dané Záväznými úpravami pre cirkevno-zborovú prax, publikované v Cirkevno-právnych predpisoch. Tieto informácie sú všeobecné, nezohľadňujú miestne zvyky. Samozrejme, sú výnimočné situácie, keď sa uplatňujú aj iné pravidlá. Veríme, že vám tieto informácie pomôžu, aby ste boli pripravení na niektoré otázky vášho farára.

O krst žiadajú zásadne rodičia. Farár vedie s rodičmi a krstnými rodičmi pastorálny rozhovor o zmysle, význame a záväznosti krstu. Aspoň jeden z rodičov musí byť pokrstený. Aspoň jeden z krstných rodičov musí byť konfirmovaným členom Evanjelickej a.v. cirkvi. Krst sa koná v chráme v rámci služieb Božích. Po krste dostanú rodičia Svedectvo o krste.

Konfirmačná príprava je dvojročná. Dieťa musí byť staršie ako 12 rokov. (Senior môže udeliť výnimku z jednej z týchto dvoch podmienok.) Príprava sa koná na základe učebníc schválených cirkvou. Pravidelná účasť na službách Božích je súčasťou konfirmačnej prípravy!!! Pri konfirmačnej slávnosti dostane každý konfirmovaný Konfirmačnú rozpomienku.

O sobáš musia snúbenci požiadať v dostatočnom časovom predstihu. Až po dohode s farárom sa odporúča ísť na matriku a začať tlačiť svadobné oznámenia. Sobášu predchádza pastorálny rozhovor s farárom. Aspoň jeden zo snúbencov musí byť konfirmovaný evanjelik. Svedkom pri sobáši nemôže byť nekresťan. Aspoň jeden zo svedkov musí byť konfirmovaný evanjelik. Sobáš sa koná v chráme. Sobáše sa nekonajú v adventom a pôstnom období. Ak sú snúbenci rôznych vierovyznaní, je dobré, aby boli dohodnutí, v ktorom vierovyznaní budú vychovávané ich deti. Po sobáši mladomanželia aj svedkovia podpíšu zápisnicu a dostanú Svedectvo o sobáši. Ak ste rozvedený, musíte prostredníctvom svojho farského a seniorského úradu žiadať o výnimku k sobášu (dišpenz), o ktorej rozhoduje dištriktuálny biskup. K žiadosti je potrebné pripojiť kópiu rozsudku o rozvodovom konaní.

Ak vybavujete pohreb, treba sa čo najskôr skontaktovať s farským úradom a dohodnúť sa na čase pohrebu. Rodine oznámte čas pohrebu až po dohode s príslušným farárom. Na farský úrad treba priniesť jednu kópiu Listu o prehliadke mŕtveho. Tento list musí byť potvrdený matrikou a ostáva na farskom úrade. Okrem toho je dobré, ak spolu s Listom o prehliadke mŕtveho prinesiete aj stručný životopis zosnulého a odobierku. Pri písaní odobierky je potrebné pamätať na to, že nie zosnulý sa lúči so živými, ale živí sa lúčia so zosnulým.

Vystúpenie z cirkvi je potrebné oznámiť ústne alebo písomne svojmu farárovi.

Ak sa chcete stať členom Evanjelickej a.v. cirkvi, treba sa skontaktovať s evanjelickým farárom v mieste vášho bydliska. Ak ste pokrsteným členom inej cirkvi, je potrebné priniesť krstný list, prípadne čestné prehlásenie o tom, že ste boli pokrstený, podpísané vami a dvoma svedkami. Prijatie do cirkvi je možné po predbežnej príprave v rozsahu konfirmačnej látky. Po prijatí za člena Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku dostanete o tom písomný doklad.

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nasledujúce udalosti

štvrtok - 11. júl 2024 18:30 Obišovce - fara
Stretnutie mužov
štvrtok - 11. júl 2024 18:30 Obišovce - fara
Stretnutie žien
nedeľa - 14. júl 2024 08:00 Drienovská Nová Ves
7. po Sv. Trojici
nedeľa - 14. júl 2024 09:30 Obišovce
7. po Sv. Trojici
nedeľa - 21. júl 2024 09:30 Obišovce
8. po Sv. Trojici