• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

Kvetná nedeľa 2021

Kázňový text: J 18,28-40

Toľkokrát prerozprávaná história, toľkokrát dokazovaná pravda a vždy sa nájde niekto, kto nad tým pochybuje, kto to zľahčuje, ba dokonca zosmiešňuje. Blížime sa k udalostiam, ktoré sú vyvrcholením pôstu, kde si znova pripomíname cestu utrpenia Pána Ježiša Krista, ale pre niekoho je to len vymyslená bájka, náboženské fantázie, ktorým môžu už dnes tak veriť len starí naivní ľudia.

Ale toto je obraz dnešnej doby. Šíria sa fámy, bludy, výmysly, neoverené informácie. Ľuďom sa podsúvajú nepravdy bez ohľadu na to, či to je alebo nie je pravda, a ľudia sú náchylní všetkému veriť. Ale dnes môžeme s istotou potvrdiť, že smrť Pána Ježiša je historický fakt, ktorý dokazujú nielen Biblické texty, ale aj nekresťanskí historici zo židovstva, či priamo Rímskej ríše. Muž menom Ježiš Kristus zomrel za vlády Pontského Piláta ukrižovaním v Jeruzaleme okolo roku 32. Toto nie sú iba náboženské tvrdenia, toto sú mnohými dôkazmi potvrdené historické udalosti, ktoré sa stali. Takže, ak dnes niekto vysloví myšlienku, že Ježiš nikdy nežil, nie je ateista, ale nevzdelaný človek.

Na to, čo Jeho smrť znamenala pre nás a ako nám zasahuje do nášho osobného života, potrebujeme však mať úprimnú vieru. Toto už historicky dokázať nevieme. Ježišova smrť je obeťou zmierenia za moje hriechy a to nie je oblasť vedy a vedeckých, či historických poznatkov. Je to vec, ktorú prijímame do svojho života svojím rozhodnutím.

Dnes by som sa chcel spolu s vami zastaviť pri rozhovore Pána Ježiša Krista s Pilátom, ktorý sme počuli v závere dnešných pašií. Bude to rozprávanie o troch kráľovstvách, alebo o troch ríšach, pričom všetky tri boli na tom istom mieste a prekrývali sa. Boli samostatné, ale navzájom sa ovplyvňovali, dokonca sa využívali a snažili sa naoko pôsobiť dobrým dojmom.

Najprv začneme tou, ktorá sa zdala najväčšia a najmocnejšia a zastupoval ju Pilát. Bola to Rímska ríša, v tej dobe najväčšia veľmoc vo svete, aspoň sa tak prezentovala. Jej hlavou bol cisár, ktorý celú svoju ríšu spravoval veľkou armádou rímskych légií, ktoré udržiavali poriadok a dobíjali ďalšie krajiny. V tej dobe zažívala velikánsky rozmach a bolo to obdobie jej veľkej slávy. Každý sa jej musel podriadiť, čo viedlo jej príslušníkov k tomu, aby vystupovali ako neohrození a mocní páni sveta. Páni nad životom a smrťou. Pilát hovorí Ježišovi: Nehovoríš so mnou? Či nevieš, že mám moc prepustiť Ťa a mám moc ukrižovať Ťa?

Bola to mocná ríša, veď rozhodovala o živote a smrti človeka. Záležalo na vôli Piláta, či Ježiša odsúdi alebo ho nechá žiť. A Pilát tak aj pred Ježišom vystupoval.

Preto je pre mňa Pilát obrazom moci tohto sveta. Sveta, ktorý určuje trendy, rozhoduje, čo je dobré a čo je zlé, ktoré pravidlá sa budú a ktoré nebudú dodržiavať. A je jedno, či za tým vidíte Slovenskú vládu, ktorá môže rozhodovať o zákaze nášho vychádzania, alebo za tým môžete vidieť európsku úniu, ktorá rozhodne, koľko kilowattov bude mať váš vysávač, alebo akou vakcínou sa budete očkovať.

Je to ríša, v ktorej všetci žijeme. Musíme rešpektovať jej pravidlá a zákony a ona skutočne rozhoduje o mnohých veciach v našom živote. A až nás to občas vytáča, čo si politici môžu dovoliť, ako vystupujú a ako sa správajú. To Pilátovské ...mám moc... zažívame skoro denne. V histórii sa opakuje a má mnohé podoby.

No v skutočnosti moc tejto ríše nie je až taká neobmedzená, ako si to ona myslí a aký dojem vzbudzuje. I táto moc, ktorú reprezentuje Pilát je tlačená a ovplyvňovaná zo všetkých strán. Všimnite si, ako to bolo pri Ježišovom súdnom procese. Na Piláta tlačila jeho vlastná manželka: Nemaj nič s tým Spravodlivým! Lebo som mnoho vytrpela dnes vo sne pre Neho. Keď sledujete celý ten súdny proces, zbadáte v ňom, že sa neobmedzene mocný Pilát snažil vyhovieť tlaku svojej ženy. Ktovie, možno sa jej ozaj bál. Tlačil na neho cisár, aby za každú cenu udržal poriadok a prinášal do cisárskej pokladnice vysoké dane. A samozrejme, aby na vládnutie v Izraeli potreboval minimálny obnos financií. Lenže na Piláta tlačili aj Židia. Vyhrážali sa mu, že sa budú sťažovať na neho u cisára, ak prepustí tohto vzbúrenca proti Rímu. Nakoniec tento tlak spolu s krikom podplateného davu bol väčší.

A to nehovoríme o tom, ako mu Pán Ježiš vytmavil: Nemal by si moc nado mnou, keby ti nebolo dané zhora; Tak, ako to je? Ten, čo sa tvári ako najmocnejší a najdôležitejší, sa nemôže slobodne rozhodovať podľa seba? Muž, ktorý vystupoval ako „neobmedzený pán“, bol len bábkou v rukách ostatných.

Takto nejako vnímam aj dnes moc tohto sveta a mocných tohto sveta. Môžu sa tváriť ako neobmedzení vládcovia, ale v realite života to vôbec tak nie je.

Tá druhá ríša je ríša, ktorú zastupuje židovská veľrada. Nazvime ju povedzme ríša cirkvi. To sú ľudia, ktorí sa považujú za lepších. Áno, žijeme v ríši tohto sveta, v niečom sa prispôsobujeme, ale máme aj svoje pravidlá a zákony. Aj my sme mocní a aj my rozhodujeme o živote a smrti.

Vedieme ti tohto človeka, lebo je hoden smrti, ale my ho nebudeme zabíjať, tú špinavú robotu urob radšej ty. My poukážeme na chyby, my obviníme, ale nám nie je dovolené nikoho zabiť. To je ríša, ktorá sa hrá na dokonalú. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Tak pedantní ľudia, ktorí príliš prísne dbajú na čistotu, ale neštítia sa krivo obviniť človeka a žiadať jeho smrť. Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako Ho usmrtiť.

Táto ríša je skutočne obrazom niektorých ľudí aj v cirkvi. Naoko zbožní, veľmi prísni, strážiac zásady a morálku, ale v skutočnosti dokážu žiť druhý život. Vypočítaví, bez zásad, bez morálky a neštítia sa nenávidieť a obviňovať a očierňovať, no vždy s dokonalým imidžom spravodlivého a bezúhonného človeka.

A nakoniec tá tretia ríša. Ju symbolizuje Pán Ježiš a priamo ju nazýva kráľovstvom. Žije, aj riadi sa, podľa pravidiel tohto kráľovstva, aj keď otvorene hovorí, že toto kráľovstvo nie je odtiaľto. Podľa slov Pána Ježiša má táto ríša najväčšiu moc. Povedal to Petrovi v Getsemanskej záhrade: Či sa nazdáš, že by som nemohol prosiť Otca, a postavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov anjelov? Ale spomenul to aj Pilátovi v rozhovore: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ríša s najväčšou mocou, ktorá však v našom svete vyzerá ako najslabšia. Nenarába s mečmi, ani s armádou. Pán Ježiš v záhrade hovorí Petrovi: Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. Neoháňa sa silnými rečami a nevystupuje ako neohrozená moc. Pritom kráľovstvo, o ktorom Pán Ježiš rozprával, v skutočnosti také je. Vyrástlo akoby z malého semienka, ktoré Ježiš v podobenstve prirovnal k horčičnému zrnu, ale nakoniec z neho vyrastie veľký strom, kde hniezdia nebeské vtáky.

Jedine táto ríša pozerá do budúcna, plánuje, pripravuje záchranu človeka. Pilát chránil svoju moc a moc Ríma. Židovská veľrada chránila záujmy svojho národa a svoj vplyv na národ. Jedine Ježiš riešil záchranu človeka pred smrťou a zatratením. Tie prvé dve ríše život ničili, len tá posledná ho zachraňovala. Jedine v tej poslednej sa nepozeralo na osobné záujmy, ale na dobro druhého človeka. Jedine v tej poslednej malo zmysel obetovať sa pre záchranu druhých.

Možno sa vám to rozprávanie o troch ríšach zdá trochu čudné. Všetci veriaci ľudia sú súčasťou všetkých troch ríš. Som veriaci človek, ale zároveň som občan štátu a ten štát je členom Európskej únie. Pritom som členom nejakej viditeľnej cirkvi, ktorá je nedokonalá a má svoje chyby a zároveň som aj súčasťou Božieho kráľovstva, o ktorom rozprával Pán Ježiš.

Myslím, že najdôležitejšia otázka je, ako budeš, milý brat, milá sestra, v tomto svete žiť? Podľa akých hodnôt, podľa princípov ktorého kráľovstva, akej ríše? Páčia sa ti svetské pravidlá? Pravidlá moci a sily, arogancie a drzosti? Môžete v tomto svete vyzerať ako tí, ktorí majú moc, ale sú manipulovaní a poviazaní. Budia iba dojem mocných.

Alebo sa môžete postarať o imidž spravodlivých, čestných a dokonalých, možno aj zbožných ľudí, ale potajomky budete žiť v tomto svete aj druhý život.

Alebo si zoberiete za príklad Krista, ktorý odloží svoju moc a postaví sa do služby človeku, pokorí sa, poníži a to až do krajností, lebo vidí pred sebou vyšší cieľ

Uvedomujete si, milí bratia a sestry, ako sú tie ríše odlišné? Ako rozlične vystupujú a prejavujú sa v tomto svete? Možno by bolo na mieste opýtať sa, ako teba vnímajú ľudia, s ktorými žiješ? Ako suverénneho a sebaistého človeka, alebo ako niekoho prešibaného a úskočného, plného pretvárky a pokrytectva?

Alebo si človek dobrého srdca, ochotný pomôcť a poslúžiť, človek, ktorý sa dokáže obetovať po vzore Krista? Niekoho, kto žije podľa princípov Božieho kráľovstva, kde sa rozdáva láska, radosť a pokoj?

Bratia a sestry, vyberte si ríšu, v ktorej chcete žiť, a zásady podľa ktorých sa chcete riadiť, no pamätajte na to, že len jedno kráľovstvo sa stará o človeka a hľadá jeho dobro.

AMEN

 


OZNAMY

  • Bohoslužby nájdete na stránke www.lutheran.sk, alebo na YouTube Obišovce.
  • Bohuznámi manželia z DNV pri Večeri Pánovej v domácnosti venujú pre potreby CZ 20,- eur.
  • S vďakou za doterajšiu lásku a milosrdenstvo pri 73. narodeninách venuje bohuznámy brat 70,- eur na chrám Boží v Kysaku a 30,- eur pre slova božieho kazateľa.
  • Pri 60.-tych narodeninách bohuznámeho brata z Obišoviec venuje manželka s deťmi a ich rodinami pre potreby CZ 300,- eur.
  • Bohuznáma sestra pri poslednej rozlúčke s Jánom Ferencom oferuje na kostol v Obišovciach 30,- eur.

 

Piesne: pašie

Texty: pašie

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

apríl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nasledujúce udalosti

Žiadne udalosti